Genflöde mellan raps och åkerkål

Bild på rapsblomma.
Raps, Brassica napus. Foto: Matti leino.

Det ligger i geners natur att sprida sig och att odlade grödor, via sitt pollen, har möjlighet att befrukta vilda släktingar, och därmed sprida sina gener är oomtvistat. Denna fråga har dock inte aktualiserats förrän de genmodifierade grödorna började odlas kommersiellt. Eftersom man vet vilken gen som introducerats i grödan är det relativt enkelt att studera hybridisering mellan genmodifierade grödor och vilda släktingar. Denna typ av hybridisering är relativt väl dokumenterad, men den tillförda genens vidare öde i den vilda populationen är inte lika väl studerad.

Forskare från Kanada har studerat hur anlaget för tolerans mot herbiciden glyfosat i genmodifierad raps kan sprida sig i en population av rapsens vilda släkting åkerkål. De undersökte också om anlaget ärvs från en generation till de nästkommande.

Antalet hybrider mellan raps och åkerkål var initialt 85 av 247 undersökta plantor. Av dessa 85 plantor bar 65 procent på anlaget för herbicidtolerans. Tre år senare hade andel hybrider minskat till 5 av 199 undersökta plantor, varav fyra bar på toleransgenen. För en av dessa hybrider presenterades data som indikerar att anlaget för glyfosattolerans överförts till åkerkålens arvsmassa.

Marie Nyman
Källa: Molecular Ecology 17:1387 (2008)

Okategoriserade