Genteknikens utveckling 2012

Ett axplock ur rapporten

I september publicerades en vetenskaplig artikel där författarnas slutsatser var att en typ av herbicidtolerant majs och den herbicid majsen är tolerant mot (glyfosat) bland annat leder till att råttor utvecklar tumörer och dör en för tidig död. Majsen godkändes i USA år 2000 och har ett marknadsgodkännande för import till EU sedan 2004. EU-kommissionen begärde att EFSA skulle analysera artikeln och i slutet av november publicerade EFSA och sex medlemsstater sina yttranden. Slutsatserna var att det fanns allvarliga brister i bland annat försöksdesign, presentation och tolkning av data och att försöksresultaten inte ger stöd för de slutsatser som författarna drar.

Resultat som publicerats under året visar på en markant ökning av nyckelpigor, guldögonsländor och spindlar efter det att den insektsresistenta Bt-bomullen introducerades i Indien. Närliggande fält med konventionella grödor påverkades också positiv vad gäller skadegörares naturliga fiender. Minskad användning av kemiska bekämpningsmedel tros vara anledningen.

Med hjälp av genomredigeringstekniken TALEN har forskare tagit fram ett ris som är resistent mot de bakterier som orsakar bladfläcksjuka.

I december 2011 stoppades publiceringen av två vetenskapliga artiklar som beskrev mutationer som kan leda till en luftburen och därmed mer smittsam variant av det virus som orsakar fågelinfluensan. USA:s nationella råd för biosäkerhet befarade att informationen om hur man tillverkar ett mer smittsamt virus skulle kunna utnyttjas för bioterrorism. Efter diskussioner med myndigheter och smittskyddsexperter ändrade de sin uppfattning. Studierna publicerades under 2012.

Årets nobelpris i fysiologi eller medicin belönade två forskare som upptäckt att mogna, specialiserade celler kan omprogrammeras till omogna celler som i sin tur kan utvecklas till kroppens alla vävnader. Forskare i USA har lyckats att omvandla hudceller från patienter med Huntingtons sjukdom till stamceller. Dessa stamceller har i sin tur omvandlats till nervceller som återspeglar patienternas egna celler.

I USA har det första humana läkemedlet som producerats av en genetiskt modifierad växt godkänts. Läkemedlet används vid behandling en ovanlig, ärftlig sjukdom kallad Gauchers sjukdom eller Norrbottensjukan. I Europa fick de första kliniska försöken med antikroppar mot HIV, producerade i tobak, klartecken under 2012.

Konsortiet Encode har som målsättning att skapa en uppslagsbok över alla funktionella element i den mänskliga arvsmassan. Under året publicerades resultat från projektet i 30 vetenskapliga artiklar. Både Science och Nature utnämnde Encode till ett av de tio viktigaste vetenskapliga genombrotten under 2012.

Genteknikens utveckling 2012 (pdf)