Yttranden

Gentekniknämnden ska yttra sig om tillstånd enligt 13 kap. 12§ miljöbalken, samt i övrigt yttra sig till berörda myndigheter och till offentliga och privata institutioner och företag i frågor om genteknik enligt miljöbalken. Nämnden ska också samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med stöd av miljöbalken.

Nämndens yttranden innehåller i de flesta fall en etisk bedömning av ärendet. Till stöd i detta arbete har nämnden tagit fram en vägledning för etiska bedömningar.

För att ta del av äldre handlingar vänligen kontakta registrator.