Om nämnden

Gentekniknämnden är en statlig myndighet som inrättades 1994. Nämnden har till uppgift att genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Detta sker främst via yttranden till regeringen och myndigheter. Gentekniknämnden har även till uppgift att sprida kunskap om utvecklingen inom genteknikområdet.

Nämnden består av 15 ordinarie ledamöter med personliga ersättare. Åtta är riksdagsledamöter, en från varje riksdagsparti. Sju ledamöter är experter inom olika områden, som etik, ekologi och molekylärbiologi. Nämndens ordförande och vice ordförande är jurister med domarkompetens. Ledamöterna utses av regeringen. Till stöd för nämndens arbete har nämnden ett kansli med tre anställda. Genom sin sammansättning av politiker och forskare spelar Gentekniknämnden en viktig roll som brobyggare mellan den politiska sfären och forskarvärlden.

Nämndens verksamhet regleras i: