Om nämnden

Rådgivande myndighet

Gentekniknämnden är en statlig myndighet som inrättades 1994. Nämnden har till uppgift att via rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. Det sker främst via yttranden till regeringen och myndigheter.

Gentekniknämnden har även till uppgift att sprida kunskap om utvecklingen inom genteknikområdet. Kanslipersonalen bevakar kontinuerligt relevanta forskningsområden och publicerar populärvetenskapliga referat under fliken Forskningsnytt här på webbsidan. Under fliken Faktaområden finns också mycket information samlat om genetik, genteknik och om vilken lagstiftning som reglerar till exempel genetiskt modifierade organismer.

Riksdagsledamöter och experter

Nämnden består av 15 ordinarie ledamöter med personliga ersättare. Åtta är riksdagsledamöter, en från varje riksdagsparti. Sju ledamöter är experter inom olika områden, som etik, ekologi och molekylärbiologi. Nämndens ordförande och vice ordförande är jurister med domarkompetens. På kansliet arbetar två forskarutbildade genetiker.

Mer information om nämndens ledamöter hittar du här.

Sedan den 1 september 2019 är Vetenskapsrådet värdmyndighet för Gentekniknämnden.

Nämndens verksamhet regleras i: