Med genteknik och etik i fokus

Gentekniknämnden är en statlig myndighet vars främsta uppgift är att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas.

Läs mer om nämndens arbete

Forskningsnytt

Här hittar du forskningsnyheter om till exempel GMO, genterapi, gensaxar och lagstiftning.