Ledamöter och ersättare

Förordnanden från och med 2023-01-01 tills vidare dock längst till och med 2026-12-31.

Informationen uppdaterad 2023-01-11.

 • Stefan Reimer
  Stefan Reimer Ordförande

  Justitieråd, Högsta domstolen

 • Céline Holmberg
  Céline Holmberg Vice ordförande

  Ställföreträdande chefsrådman vid Stockholms tingsrätt.

 • Malin Larsson
  Malin Larsson (S) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

 • Johan Hultberg
  Johan Hultberg (M) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i EU-nämnden och ledamot i Socialutskottet. Titel: politisk sekreterare/student

 • Josef Fransson
  Josef Fransson (SD) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i Försvarsutskottet. Suppleant i EU-nämnden, Riksbanksfullmäktige och Näringsutskottet. Titel: högskoleingenjör

 • Stina Larsson
  Stina Larsson (C) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet.

 • Andrea Andersson Tay
  Andrea Andersson Tay (V) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i Ledamotsrådet. Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet, Skatteutskottet, Näringsutskottet, och EU-nämnden.

 • Magnus Oscarsson
  Magnus Oscarsson (KD) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Suppleant i Civilutskottet, Justitieutskottet och Trafikutskottet.

 • Elin Nilsson
  Elin Nilsson (L) Ledamot

  Riksdagsledamot. Statsrådsersättare för Johan Pehrson, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet, och EU-nämnden.

 • Katarina Luhr
  Katarina Luhr (MP) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i Civilutskottet Suppleant i Trafikutskottet, EU-nämnden och Finansutskottet. Apotekare och doktor i neurovetenskap

 • Madeleine Hayenhjelm
  Madeleine Hayenhjelm Ledamot och etiskt sakkunnig

  Universitetslektor och doktor i filosofi vid institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå universitet.

 • Christina Dixelius
  Christina Dixelius Ledamot

  Professor i växtförädling, inriktning resistensbiologi vid institutionen för växbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskar om växters försvarssystem mot skadegörare.

 • Gabriella Lindgren
  Gabriella Lindgren Ledamot

  Universitetslektor i molekylär husdjursgenetik vid institutionen för husdjursgenetik, SLU samt gästprofessor KU Leuven. Forskar om geners funktion hos husdjur.

 • Stefan Jansson
  Stafan Jansson Ledamot

  Professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Forskar om ljusinfångningen i växters fotosyntes, om naturlig variation, genetik, genomik i träd.

 • Martin Weih
  Martin Weih Ledamot

  Professor i växtekologi och jordbruksgrödors ekofysiologi vid SLU. Forskar på samspelet mellan växter och miljön, mekanismerna som styr växtproduktion och genetik hos jordbruksgrödor.

 • Maria Björkman
  Maria Björkman Ledamot

  Docent i idé- och lärdomshistoria. Lektor i historia vid Linköpings universitet. Medicinhistoriker, med fokus på genetikens historia och dess historiska relationer till eugenik.

 • Lars Ährlund-Richter
  Lars Ährlund-Richter Ledamot

  Professor emeritus. Karolinska institutet. Institutionen för kvinnors och barns hälsa.

 • Thomas Kronstål
  Tomas Kronståhl (S) Personlig ersättare för ledamoten Malin Larsson.

  Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Suppleant i Socialförsäkringsutskottet.

 • Marie-Louis Hänel Sandström
  Marie-Louise Hänel Sandström (M) Personlig ersättare för ledamoten Johan Hultberg.

  Riksdagsledamot Ledamot i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och i Utbildningsutskottet. Suppleant i EU-nämnden, Socialutskottet, och Valberedningen.

 • Staffan Eklöf
  Staffan Eklöf (SD) Personlig ersättare för ledamoten Josef Fransson.

  Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i EU-nämnden. Vice ordförande i Utskottet för ett Hållbart Norden. Fil. Dr. i cell- och molekylärbiologi

 • Anders Ådahl
  Anders Ådahl (C) Personlig ersättare för ledamoten Stina Larsson.

  Riksdagsledamot. Suppleant in Näringsutskottet, Utbildningsutskottet och Trafikutskottet. Titel: PhD.

 • Birger Lahti
  Birger Lahti (V) Personlig ersättare för ledamoten Andrea Andersson Tay.

  Riksdagsledamot. Ledamot i Näringsutskottet, Valberedningen och Ledamotsrådet. Suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet. Titel: skogsarbetare

 • Kjell-Arne Ottosson
  Kjell-Arne Ottosson (KD) Personlig ersättare för ledamoten Magnus Oscarsson.

  Riksdagsledamot. Vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, Ledamot i Nordiska rådets svenska delegation Suppleant i Trafikutskottet och EU-nämnden.

 • Jakob Olofsgård
  Jakob Olofsgård (L) Personlig ersättare för ledamoten Elin Nilsson.

  Riksdagsledamot. Ledamot Civilutskottet Ersättare i Miljö- och jordburksutskottet. Titel: Pastor

 • Jenny Lundström
  Jenny Lundström (MP) Personlig ersättare för ledamoten Katarina Luhr.

  Ersättare till riksdagsledamot Jacob Risberg och regionråd Region Uppsala.

 • Sven Ove Hansson Personlig ersättare för ledamoten Madeleine Hayenhjelm.

  Professor i filosofi vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) och SLU. Forskar bland annat inom etik och riskfilosofi.

 • Jens Sundström
  Jens Sundström Personlig ersättare för ledamoten Christina Dixelius.

  Docent i växtfysiologi vid institutionen för växtbiologi, SLU och samverkanslektor i bioteknik, genteknologi. Forskar om genetiken bakom reproduktiv utveckling i blommande växter och barrträd.

 • Anna Wallenbeck
  Anna Wallenbeck Personlig ersättare för ledamoten Gabriella Lindgren.

  Universitetslektor i djurvälfärd och djurskydd vid institutionen för husdjurens välfärd och hälsa vid SLU, docent på ämnet djurproduktionssystem.

 • Maria Eriksson
  Maria Eriksson Personlig ersättare för ledamoten Stefan Jansson.

  Docent i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Forskar om den cirkadianska klockans betydelse för växters tillväxt och anpassning till klimat och miljö.

 • Ortrud Jäck
  Ortrud Jäck Personlig ersättare för ledamoten Martin Weih.

  Forskare i växtekologi, inst för växtproduktionsekologi, SLU. Forskar om resurseffektivitet, samspel mellan arter i odlingssystem. Föreståndare för enheten för sortprovning av lantbruksväxter.

 • Per Sandin
  Per Sandin Personlig ersättare för ledamoten Maria Björkman.

  Docent i filosofi, universitetslektor i bioetik och miljöetik vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Forskar bland annat om naturlighet, etiska aspekter på ny teknik och riskfilosofi.

 • Madeleine Zetterberg
  Madeleine Zetterberg Personlig ersättare för ledamoten Lars Ährlund Richter.

  Professor i oftalmologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Ögonläkare och forskare inom genterapi vid ärftliga näthinnedegenerationer och riskgener vid vanliga ögonsjukdomar.