Förordnanden från och med 2015-01-01 tills vidare dock längst till och med 2018-12-31
Sidan uppdaterad 2018-11-13 av Birgit Postol

 • Bild på ordföranden Birgitta Eilemar
  Birgitta Eilemar Ordförande

  Departementsråd i Justitiedepartementet och chef för granskningsenheten mellan åren 1994-2009. Under åren 1989-1992 var jag rättssakkunnig på grundlagsenheten och processrättsenheten. Jag var en av sekreterarna i Domstolsutredningen. Övrigt kan nämnas att jag har haft en del uppdrag av Svenska kyrkan. Dels som utskottssekreterare vid sex kyrkomöten (1986-1991), dels som kyrkomötets sekreterare under åren 2002-2009.

 • Stefan Johansson Vice ordförande

  Rådman vid Patent- och marknadsdomstolen, Stockholms tingsrätt, där jag bl.a. handlägger patenträttsliga mål. Under åren 2002–2013 var jag anställd som rättssakkunnig, kansliråd respektive ämnesråd vid Justitiedepartementet, enheten för immaterialrätt och transporträtt. Där arbetade jag bl.a. med genomförandet av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar.

 • Marianne Pettersson (S) Ledamot

  Riksdagsledamot. Suppleant i socialutskottet och suppleant i socialförsäkringsutskottet.

  Isak From (S) Personlig ersättare för ledamoten Marianne Pettersson

  Riksdagsledamot. Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Titel: driftstekniker

 • Johan Hultberg (M) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i EU-nämnden och ledamot i socialutskottet. Titel: politisk sekreterare/student

  Betty Malmberg (M) Personlig ersättare för ledamoten Johan Hultberg

  Riksdagsledamot. Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet. Ledamot i Styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond. Suppleant i EU-nämnden och suppleant i trafikutskottet. Titel: agronom

 • Josef Fransson (SD) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i försvarsutskottet. Suppleant i EU-nämnden, Riksbanksfullmäktige och näringsutskottet. Titel: högskoleingenjör

  Paula Bieler (SD) Personlig ersättare för ledamoten Josef Fransson

  Riksdagsledamot. Ledamot i Socialförsäkringsutskottet, Nordiska rådets svenska delegation samt krigsdelegationen. Suppleant i EU-nämnden och försvarsutskottet.

 • Kristina Yngwe (C) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Titel: agronom

  Daniel Bäckström (C) Personlig ersättare för ledamoten Kristina Yngwe

  Riksdagsledamot. Ledamot i försvarsutskottet. Suppleant i trafikutskottet. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.

 • Jens Holm (V) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ordförande i trafikutskottet. Ledamot i EU-nämnden och suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Titel: sociolog/journalist

  Birger Lahti (V) Personlig ersättare för ledamoten Jens Holm

  Riksdagsledamot. Ledamot i näringsutskottet, valberedningen och ledamotsrådet. Suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Titel: skogsarbetare

 • Magnus Oscarsson (KD) Ledamot fr.o.m. 2018-11-01

  Riksdagsledamot. Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Suppleant i civilutskottet, justitieutskottet och trafikutskottet.

  Tuve Skånberg (KD) Personlig ersättare för ledamoten Magnus Oscarsson

  Riksdagsledamot. Ledamot i konstitutionsutskottet. Suppleant i justitieutskottet. Titel: teologie doktor

 • Bengt Eliasson (L) Ledamot fr.o.m. 2018-11-01

  Riksdagsledamot. Ledamot i Konstitutionsutskottet. Suppleant i kulturutskottet, socialutskottet, civilutskottet och i EU-nämnden. Titel: församlingsassistent

  Vakant

 • Maria Gardfjell (MP) Ledamot fr.o.m. 2018-11-01

  Riksdagsledamot. Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Suppleant i utrikesutskottet.

  Emma Nohrén (MP) Personlig ersättare för ledamoten Maria Gardfjell, fr.o.m. 2018-11-01

  Ersättare för riksdagsledamot

 • Stellan Welin Ledamot och etiskt sakkunnig

  Filosof och professor emeritus vid Linköpings universitet.

  Sven Ove Hansson Personlig ersättare för ledamoten Stellan Welin

  Professor i filosofi vid KTH och SLU. Forskar bland annat inom etik och riskfilosofi.

 • Lotta Rydhmer Ledamot

  Professor i husdjursförädling vid vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Forskar och undervisar om avel för hållbar produktion, beteendeegenskapers genetiska bakgrund och samband mellan reproduktion och produktionsegenskaper.

  Rikard Holmdahl Personlig ersättare för ledamoten Lotta Rydhmer

  Professor i medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska Institutet. Forskar om svåra kroniska inflammatoriska sjukdomar, som reumatoid artrit och multiple skleros. Gör och använder genetiskt modifierade möss och råttor i denna forskning

 • Ledamoten Jens Sundström
  Jens Sundström Ledamot

  Samverkanslektor i bioteknologi med fokus på genteknologi vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Bedriver forskning inriktad på de genetiska mekanismer som reglerar reproduktiv utveckling i blommande växter och barrträd.

  Mariette Andersson Personlig ersättare för ledamoten Jens Sundström

  Dr i biokemi. Forskare vid institutionen för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Bedriver forskning kring förnybara råvaror från växtriket med bioteknik som verktyg.

 • Rishikesh Bhalerao Ledamot

  Professor i växters cell- och molekylärbiologi (träd) vid Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå

  Åsa Strand Personlig ersättare för ledamoten Rishikesh Bhalerao

  Professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Forskar om reglering av cellens energimetabolism och växters stressrespons

 • Tina D'Hertefeldt Ledamot

  Dr i växtekologi. Forskare vid enheten för biodiversitet vid Lunds universitet. Forskar om livshistoriestrategier hos vilda växter samt interaktioner mellan odlade växter och deras omgivning.

  Laura Parducci Personlig ersättare för ledamoten Tina D'Hertefeldt

  Docent och forskare vid avdelningen för växtekologi och evolution vid Uppsala Universitet. Forskar på trädpopulationer från kalla klimat genom att undersöka deras gamla DNA-spår konserverade i sjöar, torv och permafrostsediment.

 • Maria Björkman Ledamot från 2017-03-30

  Maria Björkman Fil. dr. i teknik och social förändring. Forskare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Medicinhistoriker, med fokus bland annat på genetikens historia och dess historiska relationer till eugenik.

  Bild på Christian Munthe
  Christian Munthe Personlig ersättare för ledamoten Maria Björkman

  Professor i praktisk filosofi vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Forskar om etiska frågor kring hälsa, vetenskap och teknik, miljö och samhälle. Ledamot i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik och tidigare medlem i Statens medicinsk etiska råd.

 • Lars Ährlund-Richter Ledamot

  Professor i molekylär embryologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Enheten för barnonkologi, Karolinska Institutet.

  Gunnar Johanson Personlig ersättare för ledamoten Lars Ährlund-Richter

  Professor i yrkestoxikologi/ riskbedömning vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet