Ledamöter och ersättare

Förordnanden från och med 2019-01-01 tills vidare dock längst till och med 2022-12-31.

Informationen uppdaterad 2022-11-24.

 • Foto av Gentekniknämndens ordförande Mari Andersson.
  Mari Andersson Ordförande 2019-09-01--

  f.d. justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Stefan Johansson Vice ordförande

  Chefsrådman vid Stockholms tingsrätt.

 • Malin Larsson (S) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

  Isak From (S) Personlig ersättare för ledamoten Malin Larsson

  Riksdagsledamot. Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Titel: driftstekniker

 • Johan Hultberg (M) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i EU-nämnden och ledamot i socialutskottet. Titel: politisk sekreterare/student

  (M) Vakant

 • Josef Fransson (SD) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i försvarsutskottet. Suppleant i EU-nämnden, Riksbanksfullmäktige och näringsutskottet. Titel: högskoleingenjör

  Staffan Eklöf (SD) Personlig ersättare för ledamoten Josef Fransson

  Riksdagsledamot. Suppleant i finansutskottet, miljö- och jordbruksutskottet, näringsutskottet, trafikutskottet samt EU-nämnden. Fil. Dr. i cell- och molekylärbiologi

 • Daniel Bäckström (C) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i försvarsutskottet. Suppleant i trafikutskottet. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.

  Helena Vilhelmsson (C) Personlig ersättare för ledamoten Daniel Bäckström

  Riksdagsledamot. Suppleant i skatteutskottet och finansutskottet.

 • Ilona Szatmári Waldau (V) Ledamot

  Riksdagsledamot. Suppleant i näringsutskottet, utbildningsutskottet samt EU-nämnden.

  Birger Lahti (V) Personlig ersättare för ledamoten Ilona Szatmari Waldau

  Riksdagsledamot. Ledamot i näringsutskottet, valberedningen och ledamotsrådet. Suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Titel: skogsarbetare

 • Magnus Oscarsson (KD) Ledamot

  Riksdagsledamot. Ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Suppleant i civilutskottet, justitieutskottet och trafikutskottet.

  Kjell-Arne Ottosson (KD) Personlig ersättare för ledamoten Magnus Oscarsson

  Riksdagsledamot. Ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. Suppleant i miljö- och jordbruksutskottet, trafikutskottet, näringsutskottet samt EU-nämnden.

 • (L) Vakant

  (L) Vakant

 • (MP)Vakant

  Emma Nohrén (MP) Personlig ersättare för ledamoten Maria Gardfjell

  Ersättare för riksdagsledamot

 • Stellan Welin Ledamot och etiskt sakkunnig

  Filosof och professor emeritus vid Linköpings universitet.

  Sven Ove Hansson Personlig ersättare för ledamoten Stellan Welin

  Professor i filosofi vid KTH och SLU. Forskar bland annat inom etik och riskfilosofi.

 • Ulrika Egertsdotter Ledamot

  Professor i skoglig genetik och växtfysiologi vid Umeå Plant Science Centre, Sveriges lantbruksuniversitet. Forskar om fröutveckling i barrträd och somatisk embryogenes.

  Christina Dixelius Personlig ersättare för ledamoten Ulrika Egertsdotter

  Professor i växtförädling, inriktning resistensbiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Forskar om växters försvarssystem mot olika skadegörare. Foto: Mattias Thelander

 • Patrice Humblot Ledamot

  Professor i husdjurens reproduktion vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Han forskar om reproduktiv hälsa med hjälp av vävnad från livmodern av ko och hund. För att studera hur patogener och metabola stressfaktorer inverkar på svårighetsgraden av livmodersjukdomar kombineras molekylära metoder som transkriptomik, epigenetik och proteomik med analys av fenotypen.

  Britt Berglund Personlig ersättare för ledamoten Patrice Humblot

  Professor i husdjursavel vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Min forskning handlar om den genetiska bakgrunden till variationen i komplexa egenskaper och användning av denna information i hållbara avelsprogram. Jag är särskilt intresserad av reproduktions- och hälsoegenskaper.

 • Stefan Jansson Ledamot

  Professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Forskar om ljusinfångningen i växters fotosyntes samt om naturlig variation, genetik och genomik i träd.

  Åsa Strand Personlig ersättare för ledamoten Stefan Jansson

  Professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet. Forskar om reglering av cellens energimetabolism och växters stressrespons

 • Martin Weih Ledamot

  Professor i växtekologi och jordbruksgrödors ekofysiologi vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Forskar främst på samspelet mellan växter och mellan växter och miljön samt mekanismerna som styr växtproduktion i förhållande till miljö och genetik hos jordbruksgrödor.

  Laura Parducci Personlig ersättare för ledamoten Martin Weih

  Dr i växtekologi. Forskare vid avdelningen för växtekologi och evolution vid Uppsala Universitet. Forskar på trädpopulationer från kalla klimat med undersökningar av deras gamla DNA-spår konserverade i sjöar, torv och permafrostsediment.

 • Maria Björkman Ledamot

  Maria Björkman fil. dr i teknik och social förändring. Forskare vid institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Medicinhistoriker, med fokus bland annat på genetikens historia och dess historiska relationer till eugenik.

  Per Sandin Personlig ersättare för ledamoten Maria Björkman

  Docent i filosofi, universitetslektor i bioetik och miljöetik vid Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala. Forskar bland annat om naturlighet, etiska aspekter på ny teknik och riskfilosofi.

 • Lars Ährlund-Richter Ledamot

  Professor emeritus vid Karolinska Institutet. Forskare inom experimentell barncancerforskning.

  Johan Richter Personlig ersättare för ledamoten Lars Ährlund-Richter

  Överläkare vid Hematologi, Onkologi och Strålfysik, Skånes Universitetssjukhus samt adjungerad professor vid avd. Molekylärmedicin och Genterapi vid Lunds Universitet. Forskar främst på genterapi av blodbildande stamceller samt utför kliniska studier kring kronisk myeloisk leukemi.