Genteknikens utveckling

Gentekniknämnden ska i samband med årsredovisningen till regeringen lämna en översiktlig rapport av utvecklingen av gentekniken under föregående år. Detta görs i form av rapporten Genteknikens utveckling.

De populärvetenskapliga referaten i rapporten bygger på vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning och patent. De senaste årens rapporter hittar du i listan nedanför.

Från 2023 (Genteknikens utveckling 2022) innefattar rapporten även Miljöbalkens påverkan av forskning och utveckling.