Redaktörer

Vi som jobbar vid kansliet skriver bland annat alla texter på webben och håller den uppdaterad med länkar till aktuella händelser och forskningsnyheter om genteknik. Vi är ansvariga för att innehållet på webben är korrekt och vetenskapligt förankrat.

Annelie Carlsbecker (PhD)

Annelie Carlsbecker

Annelie är växtmolekylärbiolog och har i sin forskning använt gentekniska och molekylärbiologiska metoder. Annelie disputerade 2002, och har under de senaste 15 åren lett en forskargrupp vid Uppsala universitet som fokuserade på hur växter svarar på torka och annan stress med att ändra sin utveckling av de celler som transporterar vatten. Den här typen av celler är också de som utgör växters ved, och en annan fråga var vilka mekanismer som barrträd använder för att anlägga ved.

Annelie blev docent och universitetslektor 2015 och har stor erfarenhet av att undervisa studenter på grund-och avancerad nivå. Sedan våren 2022 är Annelie kansliansvarig på Gentekniknämnden och ansvarar främst för texter och remisser inom växtområdet.

E-post: annelie.carlsbecker@vr.se

Mia Olsson (PhD)

Mia Olsson

Mia är utbildad biolog och har disputerat inom molekylär genetik. Hon har forskat på de genetiska orsakerna bakom sjukdomar hos människor, men även hos hundar. I sin forskning använde hon molekylärgenetiska och immunologiska metoder för att studera hur inflammatoriska sjukdomar uppstår.

Sedan februari 2019 arbetar hon skribent och forsknings-sekreterare för Gentekniknämnden och ansvarar främst för texter och remisser inom det medicinska området.

E-post: mia.olsson@genteknik.se