Rapporter

Gentekniknämnden publicerar varje år två rapporter. Genteknikens utveckling är en populärvetenskaplig sammanställning av forskning och utveckling inom området. Miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling är en rapport om hur miljöbalkens regler påverkar svensk forskning inom genteknikområdet. Mer information om rapporterna återfinns i högermenyn. Under 2021 sammanställdes även en rapport som sammanfattar resultaten från en undersökning som Gentekniknämnden utfört om svenskars inställning till genomredigering inom växtförädling.

Läs den senaste sammanslagna rapporten om Genteknikens utveckling och Miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling här!