Rapporter

Gentekniknämnden publicerar varje år två rapporter. Genteknikens utveckling är en populärvetenskaplig sammanställning av forskning och utveckling inom området. Miljöbalkens påverkan på forskning och utveckling är en rapport om hur miljöbalkens regler påverkar svensk forskning inom genteknikområdet. Mer information om rapporterna återfinns i högermenyn.