Ny EU-förordning - Låga halter av icke godkända GMO i foder

I kommissionens förordning från 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder finns inga särskilda bestämmelser för kontroll av material från GMO i de fall godkännandeprocessen fortfarande pågår eller där godkännandet har upphört att gälla.  

Det har visat sig att officiella laboratorier och behöriga myndigheter använder olika provtagningsmetoder och olika regler för tolkning av analysresultaten. Enligt en ny EU-förordning som trädde i kraft den 15 juli 2011 leder avsaknaden av harmoniserade bestämmelser till rättslig osäkerhet för de ekonomiska aktörerna, och det finns en risk för att den inre marknadens funktion påverkas.  

EU importerar både livsmedel och foder från länder där odling av GMO är utbredd. Majoriteten av importen av t.ex. majs och soja är dock avsedd för fodersektorn. Den nya förordningen gäller därför endast foder, något som fått Argentina, Brasilien, USA och Kanada att reagera negativt.  

I förordningen sätts den tekniska nollnivån för inblandning av GM-material till 0.1 %. Detta är den lägsta halten GM-material i foder som EU:s referenslaboratorium anser är tillräcklig för validering av de kvantitativa analysmetoderna. Det betyder att 0.1 % är den lägsta halt som ger resultat som kan reproduceras på ett tillfredställande sätt vid olika officiella laboratorium. 
 
Den nya förordningen ska tillämpas vid offentlig kontroll av foder när det gäller förekomst av: 1)      GM-material som är godkänt utanför EU och där godkännandeprocessen inom EU pågått i mer än tre månader. Detta under förutsättning att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) inte anser att det finns några risker för hälsa och miljö, den kvantitativa metod som krävs har validerats av EU:s referenslaboratorium och att det certifierade referensmaterialet uppfyller vissa villkor.
 2)      GM-material vars godkännande inom EU upphört att gälla på grund av att ingen ansökan om förlängning lämnats in.  

Marie Nyman 2011-08-17
Källa: Generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd: http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_en.htm -> A-Z index -> Biotechnology

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »