Barn sägs ha fötts efter mitokondriedonation

Läs mer » Läs mer

Välkommen till Gentekniknämnden

Forskningsnytt

Gentekniknämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. 

På webbplatsen informerar vi bl.a. om genteknikens utveckling, våra yttranden i remissärenden och rapporter från nämndens konferenser och hearingar. Under "Forskningsnytt" publiceras korta referat om aktuell forskning inom genteknik och angränsande områden. På webbplatsen finns information om andra organisationers rapporter som har beröring med nämndens verksamhetsområde, en ordlista över termer som används inom genteknikområdet m.m.

     


Positiva resultat från försök med ebolavaccin

Läs mer »

Syntetisera hela den mänskliga arvsmassan

Läs mer »

Barn sägs ha fötts efter mitokondriedonation

Läs mer »

Biologiskt nedbrytbara skor framställda av spindeltråd som produceras av genmodifierade bakterier

Läs mer »
Läs mer »Fler nyheter

Protokoll

Från sammanträdet den 9 november 2016.

Läs mer »