Syntetisera hela den mänskliga arvsmassan

Läs mer » Läs mer

Välkommen till Gentekniknämnden

Forskningsnytt

Gentekniknämnden ska genom rådgivande verksamhet främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas. 

På webbplatsen informerar vi bl.a. om genteknikens utveckling, våra yttranden i remissärenden och rapporter från nämndens konferenser och hearingar. Under "Forskningsnytt" publiceras korta referat om aktuell forskning inom genteknik och angränsande områden. På webbplatsen finns information om andra organisationers rapporter som har beröring med nämndens verksamhetsområde, en ordlista över termer som används inom genteknikområdet m.m.

     


Förslag från kommissionen för att lösa blockeringen vid godkännande av genetiskt modifierade organismer

Läs mer »

CRISPR/Cas9 och patenträttigheter

Läs mer »

Ingen kvalificerad majoritet trots direktiv om medlemsstaternas självbestämmande när det gäller odling av genetiskt modifierade grödor

Läs mer »

Patentstrid om gensaxen CRISPR/Cas9

Läs mer »
Läs mer »Fler nyheter

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »