Bekämpning av malaria med genomredigerade myggor

En mygga på en hand.
. Malaria orsakas av en parasit och sprids mellan människor genom myggor.

Enligt Världshälsoorganisationen orsakade malaria cirka 627 000 dödsfall under 2020 varav majoriteten var barn under fem år. Malaria orsakas av en parasit och sprids mellan människor genom myggor bland annat av arten Anopheles gambiae. I ett laboratorieförsök har forskare stängt av en gen hos myggor som gjort dem mer motståndskraftiga mot parasiten. Om inte myggan bär smittan så för de heller inte vidare sjukdomen till människor.

Genen som forskarna stängde av hos myggorna kodar för proteinet CTL4. Proteinet har många funktioner och tidigare studier har visat att det är kopplat till hur känsliga för infektioner myggorna är.

Forskarna lät myggor med och utan CTL4-genen suga i sig blod (från blodprov) som var infekterat med malariaparasiten. Efter åtta dagar kunde de se att myggorna utan CTL4 i mycket lägre grad hade smittats. Av de myggor som sugit blod innehållande parasiter i en låg koncentration hade cirka 20 procent smittats i gruppen utan CTL4-genen jämfört med 61 procent hos kontrollerna.

Den viktigaste åtgärden mot malaria är så kallad vektorkontroll vilket innebär att man kontrollerar malariamyggan med bland annat insekticider och nät. Försök har även gjorts att minska myggpopulationen genom att släppa ut genetiskt modifierade myggor som inte kan få en levande avkomma. Under 2021 rekommenderade även Världshälsoorganisationen ett nyutvecklat vaccin som trots låg effektivitet anses bidra till bekämpningen.

Forskarna bakom den aktuella studien har gjort beräkningar som visar att den ökade motståndskraften hos myggorna skulle ge en stor effekt på smittspridningen mellan människor. I ett nästa steg arbetar de med att utveckla så kallade gendrivare som i framtiden skulle kunna användas för att sprida en mutation som stänger av CTL4 i en vild population.

/Mia Olsson

Källa:

Simões ML, Dong Y, Mlambo G, Dimopoulos G (2022) C-type lectin 4 regulates broad-spectrum melanization-based refractoriness to malaria parasites. PLoS Biol 20(1): e3001515. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001515

Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health. ”Scientists identify promising transmission chain-breaker in the fight against malaria: Deleting a protein found in mosquitoes strongly protects the insects from malaria.” ScienceDaily. ScienceDaily, 26 January 2022.