Autosom

En kromosom som inte är en könskromosom. Hos människor utgör autosomerna, som också kallas de autosomala kromosomerna, alla kromosomer utom X och Y.