Cisgen organism

En genetiskt modifierad organism där det DNA organismen modifierats med isolerats från samma eller korsningsbar art. Till exempel en potatis som modifierats med en potatisgen.