Förordning

Inom EU, en bindande rättsakt som ska tillämpas i sin helhet. Gäller direkt och lika i alla medlemsstater.