Genetisk variation

Ett mått på hur genetiskt olika individer är inom en art eller inom en population. I en population med stor genetisk variation förekommer många olika alleler. Ny genetisk variation uppkommer bland annat som mutationer.

undulater med olika färg

Ett tiotal olika mutationer ligger bakom den variation i färg som finns hos undulater.