GMO

Förkortning av genetiskt modifierad organism. I miljöbalken och EU:s lagstiftning definieras en GMO som ”en organism i vilken det genetiska materialet har ändrats på ett sådant sätt som inte sker naturligt genom parning eller naturlig rekombination”. Ofta menas dock en organism i vilken nytt DNA introducerats i genomet med hjälp av rekombinant DNA-teknik.