Naturligt urval

Alla individer inom en art inte har samma genvarianter. Till följd av mutationer har olika individer olika varianter (alleler) av en viss gen, vissa positiva för individen, andra negativa eller neutrala. Individer med egenskaper som gör dem anpassade till en viss miljö har en ökad chans att överleva, fortplanta sig och sprida sina gener till kommande generationer.

Charles Darwin myntade begreppet i boken On the Origin of Species,1859.

”Jag har benämnt denna princip, genom vilken varje liten variation som är till nytta bevaras, med termen naturligt urval, för att betona dess förhållande till människans förmåga att göra urval.”