Virus

Virus orsakar infektionssjukdomar som sprids mellan individer inom en art. De flesta virus som infekterar människor är specialiserade på just människan som art, men det finns vissa virus som kan spridas mellan djur och människor. Sjukdomarna dessa orsakar kallas för zoonoser. Virus infekterar alla slags organismer, även bakterier. Minst 600 virus är kända att infektera människor.

Ett virus består i stort sett bara av ett genom som innehåller ett fåtal gener och ett skyddande hölje. Virus är parasiter i de celler det infekterar och har ingen egen ämnesomsättning eller cellstruktur. Virusets livsstrategi är att omprogrammera den cell det infekterat så att cellen tillverkar och sprider nya viruspartiklar.

Människokroppens främsta försvar mot virus kommer från specialiserade immunceller som tillverkar antikroppar (B-celler) eller från T-celler. Vid vaccination tränas immuncellerna att känna igen viruset så att det finns en beredskap vid en riktig infektion.

en storleksjämförelse av en mänsklig cell, en bakterie och ett virus där viruset är minst och cellen störst