Genteknikens utveckling 2021

Inledning

Gentekniknämnden ska varje år lämna en rapport till regeringen som beskriver utvecklingen inom genteknikområdet under det senaste kalenderår. Referaten i rapporten bygger till största delen på naturvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning.

Två kupade händer som håller i det genetiskt modifierade "gyllene riset"
Golden Rice grain in screenhouse of Golden Rice plants. Foto IRRI

Ett axplock ur rapporten

  • I april publicerade EU-kommissionen en studie om nya genomiska tekniker och i september en inledande konsekvensanalys och en färdplan. Enligt kommissionen är nuvarande lagstiftning inte längre ändamålsenlig och behöver anpassas till vetenskapliga och tekniska framsteg. Förslag till ny lagstiftning planeras till andra kvartalet 2023.
  • I Japan har två arter av genomredigerad fisk och en genomredigerad tomat börjat säljas. Fiskarna är de första genomredigerade djuren som når marknaden.
  • Det gyllene riset har godkänts för odling i Filippinerna, ett land där A-vitaminbrist är ett stort problem i befolkningen. Det betakaroten som produceras i det genetiskt modifierade risets korn omvandlas i kroppen till A-vitamin.
  • I Kenya har en genetiskt modifierad virusresistent kassava godkänts och i Nigeria en majs som är torktolerant och har ett inbyggt skydd mot skadegörare. I Brasilien har en genetiskt modifierad böna börjat säljas.
  • Genetiskt modifierade myggor började under året att säljas direkt till brasilianska konsumenter. Myggorna är modifierade för att, när de släpps ut i miljön, minska populationer av myggor som sprider sjukdomar. Brasilien har även godkänt en genetiskt modifierad insekt som är en skadegörare i jordbruket. 
  • Vita flygare har, via horisontell genöverföring, integrerat en växtgen i sin arvsmassa. Det protein som produceras med genen som mall skyddar insekten mot skadliga ämnen som växter producerar. 
  • EU-kommissionen gav under 2021 två genterapier ett villkorat godkännande, Abecma för behandling av multipelt myelom och Skysona för att behandla cerebral adrenoleukodystrofi.
  • De två första CRISPR/Cas9-baserade genterapier som ges in vivo har visat positiv behandlingseffekt. Genterapierna är utvecklade för patienter med ärftlig transtyretinamyloidos och ärftlig blindhet. 
  • En undersökning om svenska folkets inställning till genomredigering inom växtförädling visar att en majoritet är positivt inställda om syftet är samhällsfrämjande. Generellt sett är män, yngre och högutbildade i högre grad positiva till att genomredigering används inom växtförädling.

Läs hela rapporten här.