Tillsättning av tjänster

Dnr 084/2018-2.4.1.

Rekrytering av molekylärbiolog med intresse för populärvetenskap är avslutad och tjänsten har tilldelats en av de sökande. Beslutet har fattats den 23 november 2018 och har anslagits samma dag på Gentekniknämndens anslagstavla.


Den som vill överklaga beslut om anställning ska skriva till Gentekniknämnden, Fogdevreten 2A, 171 65 Solna. Tala om i brevet vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring i beslutet du vill ha och skälen för detta.

Gentekniknämnden måste ha fått ditt överklagande inom tre veckor från den dag då informationen om beslutet lämnades på myndighetens anslagstavla, annars kan överklagandet inte prövas.

Gentekniknämnden sänder överklagandet vidare till Statens överklagandenämnd.

Om något är oklart kan du vända dig till Gentekniknämnden.

Angående återlämnande av ansökningshandlingar
From 1 juli, 2004 (RA-FS 2004:1) gäller nya föreskrifter om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst. Detta innebär att samtliga insända ansökningshandlingar förvaras vid myndigheten minst två år, därefter får de gallras. Om du därefter begär att få dina ansökningshandlingar åter, är du välkommen att kontakta oss. E-post bilagor återsänds inte.