Yttranden

Gentekniknämnden ska bland annat yttra sig om tillstånd enligt 13 kap. 12§ miljöbalken. Nämnden ska också samråda med myndigheter när föreskrifter om genteknik meddelas med stöd av miljöbalken.

Nämndens yttranden innehåller en etisk bedömning av ärendet. Till stöd i detta arbete har nämnden tagit fram en vägledning för etiska bedömningar. Vägledningen uppdaterades under våren 2024.