Forskare fångar pågående evolution i backtrav

Växters arvsmassor är förvånansvärt dynamiska och förändras mycket snabbare än djurens genom. Många växtarter har under evolutionens gång genomgått cykler där arvsmassan fördubblats, DNA gått förlorat och därefter fördubblats igen. Nu har forskare från USA upptäckt en ny grupp av kemiska substanser (metaboliter) som bara finns i modellväxten backtrav.

Många av backtravens gener har under evolutionens gång duplicerats. När detta inträffar kan den ena genkopian behålla sin funktion, medan den andra kopian kan mutera och få en ny funktion. En sådan genkopia har nu gett upphov till den nya gruppen kemiska substanser som forskarna valt att kalla arabidopyroner.

Enligt forskarna är detta ett exempel på hur naturen utför kemiska experiment. Om produkten från den nya genen ger backtraven en fördel kommer genen att finnas kvar, är den däremot negativ för arten kommer den att försvinna.

Marie Nyman

Källor: Science, Newsfocus 332:1372 (2011); Weng et al, Science 337:960 (2012)

 

 

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »