Genetisk variation i samma individ

Det sägs att alla celler i samma individ bär på exakt samma arvsmassa. Det som skiljer är vilka gener som uttrycks. En ny studie visar att genetisk variation även förekommer inom samma individ.

Dessa uppkommer på grund av omflyttningar av det genetiska materialet. Hudceller som har utsatts för mycket solljus kan till exempel bära på genetiska förändringar som innebär en snabbare celltillväxt.

Fynden är av vikt i olika sammanhang. Vid sjukdom kan det vara av betydelse vilken vävnad man väljer för att jämföra frisk med sjuk eller skadad vävnad. Vid etablering av så kallade inducerade pluripotenta stamceller är det också viktigt vilken vävnad som väljs som utgångmaterial.

 

Natalie von der Lehr

Källor: O’Huallachain, PNAS 109:18018 (oktober 2012); O’Huallachain, Cell Cycle 12:5 (januari 2013)

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Årsredovisning 2016

Läs mer »

Yttranden 1

Nämnden har yttrat sig i ärenden över nya grundföreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer samt om Sveriges rapport till Århuskonventionen.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Yttranden 2

Nämnden har yttrat sig över ansökningar om att bedriva fältförsök på potatis och oljedådra samt att få genomföra klinisk prövning med genetiskt modifierade T-celler.
Publ. 3 mars 2017

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 25 januari 2017.

Läs mer »