Genmodifierade växter som tål angrepp från koloradoskalbaggen

Koloradoskalbaggen är en skadegörare på potatis. Den angriper också närbesläktade arter som tomat, tobak och aubergine. Skalbaggen kommer ursprungligen från sydvästra USA/Mexiko men finns numera även i andra delar av världen, till exempel i Asien och i Europa. Eftersom koloradoskalbaggen är en mycket allvarlig växtskadegörare uppmanar Jordbruksverket den som tror sig ha hittat en koloradoskalbagge att döda den och kontakta dem eller Länsstyrelsen.

I de flesta regioner där potatis odlas har skalbaggen inga naturliga fiender. Den har också utvecklat resistens mot de flesta bekämpningsmedel som används för att skydda grödor mot angrepp. Det gör att många bekämpningsmedel är mer eller mindre verkningslösa mot koloradoskalbaggen.

Nu har forskare med hjälp av genmodifiering tagit fram tobaksplantor som är 100 procent resistenta mot koloradoskalbaggen. Den metod de använde sig av bygger på RNA-interferens (RNAi). RNAi är en naturligt förekommande process som reglerar proteinproduktionen genom att steget mellan gen och protein, mRNA, bryts ner. I växter, svampar och insekter ger RNAi-systemet även skydd mot angrepp från vissa virus.

Forskarna modifierade tobak så att proteinproduktionen från en av skalbaggens livsnödvändiga gener stängdes av när den åt av tobaken. De modifierade plantorna producerar inget nytt protein och det genetiska material som tobaken modifierats med designades för att vara skadligt för just koloradoskalbaggen.

Växter har genetiskt material både i kärnan och i klorplasterna, de utrymmen i växtceller där fotosyntesen sker. Forskarna visade att de plantor vars kloroplast-DNA modifierats var betydligt effektivare på att bekämpa skalbaggen än de som fått sitt kärn-DNA modifierat.

Marie Nyman

Källa: Zhang et al, Full crop protection from an insect pest by expression of long double-stranded RNA in plastids, Science vol 347, issue 6225 (27 February 2015)

Film som förklarar RNAi: https://www.youtube.com/watch?v=cK-OGB1_ELE

Koloradoskalbagge

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »