2Blades Foundation – från labbänken till åkern

Kassava, Manihot esculenta

Den tekniska utvecklingen inom molekylärbiologin har gjort att kunskapen om växters immunsystem och samspelet mellan växter och skadegörare ökat markant de senaste åren. Det är dock i relativt få fall den kunskapen tillämpats i växtförädlingen.

Stiftelsen 2Blades Foundations mission är att ta den grundläggande kunskapen från labbänken till åkern. De stödjer forskning och utveckling av grödor med motståndskraft (resistens) mot olika skadegörare. Resistensegenskaper skyddar grödan mot angrepp från skadegörare och användningen av bekämpningsmedel kan minskas. Förr eller senare överlistar dock skadegöraren växtens försvar. Beroende på försvarsmekanism och skadegörare kan det ta olika lång tid.  2Blades har satt upp en rad kriterier för att stödja ett projekt. Det ska bland annat röra sig om en allvarlig växtsjukdom och resistensen ska vara hållbar över tid. Det ska också saknas möjligheter att utveckla en resistent gröda via konventionell förädling.

Ett av de projekt 2Blades stödjer har utvecklat en metod för att snabbt identifiera resistensgener i växtmaterial. Vilda släktingar till våra odlade grödor bär på många olika resistensgener, men korsas en gröda med en vild släkting följer andra oönskade egenskaper med och det ideala är att ha flera olika resistensgener i samma sort av gröda. Flera resistensgener med olika verkningsmekanismer gör att det tar betydligt längre tid för skadegöraren att överlista grödans försvar. Därför arbetar forskarna med att isolera olika resistensgener och med hjälp av genteknik föra in dem i odlade grödor.

Ett annat projekt är förädling av sojaböna för resistens mot svampsjukdomen asiatisk sojabönsrost. Inom det projektet har man modifierat sojaböna med en gen från duvärt (en nära släkting till sojaböna). Duvärtsgenen producerar ett mottagarprotein som gör att sojabönan känner igen rostsvampen. Det leder till att sojabönan aktiverar sitt eget försvar mot skadegöraren.

2Blades Foundation stödjer också ett projekt där man isolerat en resistensgen från potatissläktingen amerikansk nattskatta. Genen ger potatis motståndskraft mot bladmögel. Andra forskningsprojekt  arbetar med att ta fram kassava som är motståndskraftig mot virus- och bakteriesjukdomar och citrusfrukter som är resistenta mot bakterier.

Marie Nyman

Källor:A pigeonpea gene confers resistance to Asian soybean rust in soybean,  Kawashima et al, published online 25 April 2016; doi:10.1038/nbt.3554; Rapid cloning of disease-resistance genes in plants using mutagenesis and sequence capture, Steuernagel et al, Nature Biotechnology published online 25 April 2016; doi:10.1038/nbt.3543; Accelerated cloning of a potato late blight–resistance gene using RenSeq and SMRTsequencin, Witek et al, Nature Biotechnology published online 25 April 2016; doi:10.1038/nbt.3540; 2Blades Foundation: http://2blades.org/