CRISPR-baserad genterapi mot Skelleftesjukan

En ny genterapi för behandling av den ärftliga Skelleftesjukan har testats i patienter för första gången. I den vetenskapliga tidskriften the New England Journal of Medicine visar en grupp forskare hur gensaxen CRISPR/Cas9 kan stänga av den muterade gen som orsakar sjukdomen. Sex patienter ingick i studien och resultatet är särskilt intressant då det är första gången som en CRISPR-baserad genterapi ges direkt i blodet.

Skelleftesjukan kallas även transtyretin-amyloidos och orsakas av mutationer i den gen som kodar för proteinet transtyretin. Proteinet tillverkas främst av celler i levern men cirkulerar sedan i kroppen som ett transportprotein av bland annat vitamin A.

Hos personer med sjukdomen tillverkas transtyretin felaktigt, klumpar ihop sig, lagras i och skadar vävnader. De vävnader som drabbas mest är perifera nerver, ögats glaskropp, hjärtmuskeln och njurarna och symtomen som följer är bland annat känselbortfall, muskelförsvagning, rubbningar i hjärtrytm och njurfunktion. 

CRISPR/Cas9 består av två huvudkomponenter, proteinet Cas9 som är själva saxen och ett så kallat guide-RNA som förprogrammeras att transportera saxen till en viss plats i arvsmassan. Platsen är ofta en gen som forskarna vill ändra. Där saxen klipper uppstår ofta en ny mutation när cellen lagar skadan som uppstått. 

I den aktuella genterapin ingår ett guide-RNA som söker upp genen som kodar för transtyretin, och en mall (mRNA) för tillverkningen av saxen Cas9. De två komponenterna transporteras till levern med hjälp av en nanopartikel som är designad att söka upp leverceller.  

Syftet med den aktuella genterapin är att med CRISPR/Cas9 ändra i genen för transtyretin så att cellerna slutar tillverka det felaktiga proteinet. Tjugoåtta dagar efter genterapin hade halten transtyretin i patienternas blod minskat med 95 procent.

Eftersom de skadliga inlagringarna finns kvar i kroppen blir patienterna troligtvis inte symtomfria, men resultaten tyder på att det annars progressiva sjukdomsförloppet stoppas. Skulle genterapin sättas in i ett tidigare skede ökar chanserna för patienten att slippa drabbas av allvarliga och livshotande symtom.

/Mia Olsson

 Källa:

Gillmore J. et al., CRISPR-Cas9 In Vivo Gene Editing for Transthyretin Amyloidosis. the New England Journal of Medicine (2021).

CRISPR injected into the blood treats a genetic disease for first time. Science Magazine. 26 juni 2021.