Europarlamentets jordbruksutskott förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen

Bild på Europaparlamentet i Strasbourg
Europaparlamentet, Strasbourg

Den 3 september 2015 förkastade jordbruksutskottet kommissionens förslag till ändring av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Förslaget skulle ge medlemsstaterna möjligheten att förbjuda eller begränsa användningen av livsmedel och foder som består av, innehåller eller framställts från GMO.

Det ansvariga utskottet, Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, kommer att anta sin ståndpunkt vid ett möte den 12-13 oktober.

Marie Nyman

Källor: Agriculture committee opposes national bans: http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20150901IPR91167/html/Agriculture-committee-opposes-national-bans-on-Imports-of-GM-food-and-feed; Review of the decision-making process on GMOs in the EU: Questions and Answers: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_en.htm; More freedom for Member States to decide on the GMOs use for food & feed: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm