Genetiska sjukdomar- i korthet

Genetiska sjukdomar orsakas helt eller delvis av mutationer.  De kan vara ärftliga eller så kan mutationerna uppstå i olika vävnader under livets gång som är fallet med vissa typer av cancer.

Vissa sjukdomar är hundra procent ärftliga och uppkommer till följd av mutationer som ärvts av en eller båda föräldrarna. De flesta sjukdomar är delvis ärftliga. Det innebär att de utvecklas i ett samspel mellan genetiska faktorer och miljö- eller livsstilsfaktorer. Det händer också att mutationer som orsakar sjukdom uppstår under livets gång. Oftast uppkommer de mutationerna i somatiska celler (kroppsceller) och inte könsceller och effekten begränsas till enstaka vävnader och organ, som till exempel vid vissa former av cancer.

Fem huvudgrupper av genetiska sjukdomar

  1. Monogena sjukdomar orsakas av mutationer i en enda gen.
  2. Polygena sjukdomar orsakas av mutationer i flera gener. Sjukdomarna kan dessutom vara multifaktoriella vilket innebär att genetiska riskfaktorer tillsammans med miljö- eller livsstilsfaktorer påverkar om sjukdomen utvecklas eller ej.
  3. Mitokondriella sjukdomar kännetecknas av att funktionen av cellernas mitokondrier störs. De orsakas antingen av mutationer i de fåtal gener som finns i mitokondriens eget DNA, eller i cellkärnans DNA.
  4. Kromosomavvilkelser uppkommer till följd av mutationer som involverar hela eller delar av kromosomer.
  5. Om mutationerna som orsakar sjukdom har uppstått under livet i somatiska celler kallas de för förvärvade, eller icke-ärftliga genetiska sjukdomar. Hit räknas en del former av cancer.

Uppdaterad 2024-03-27