Genomredigerade växter och djur är inte längre GMO i England

Den 23 mars 2023 antog Storbritannien en ny lag kallad Genetic Technology (Precision Breeding) Act. Med den nya lagen vill man underlätta för forskare, förädlare och uppfödare som använder genomredigerande tekniker som CRISPR/Cas9 att ta sina innovationer till marknaden. Det kan handla om att utveckla grödor som är mer näringsrika, produktiva och mindre beroende av bekämpningsmedel eller djur som är mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Lagen lyfter ut genomredigerade organismer (också kallade precisionsförädlade) från lagstiftningen för genetiskt modifierade organismer (GMO), för en separat reglering. Den nya lagen gäller idag enbart i England, och kommer i ett första steg bara att omfatta växter.

Vad är en precisionsförädlad organism?

Med en precisionsförädlad organism menar man till exempel en växt eller ett djur där riktade genetiska förändringar (mutationer) gjorts med tekniker som CRISPR/Cas9. Samma genetiska förändringar skulle ha kunnat inträffat genom traditionella förädlingstekniker eller naturliga processer. Man menar att det är en skillnad mot genetisk modifiering där DNA från en obesläktad organism satts in med hjälp av genteknik och att termen genetiskt modifierad organism (GMO) ska begränsas till detta.

Storbritannien har följt EU:s lagar och regler för GMO vilken i dagsläget omfattar också genomredigerade (precisionsförädlade) organismer. Med den nya lagen bryter man ut precisionsförädlade organismer. Man kommer även fortsättningsvis att följa EU:s lagar när det gäller GMO där främmande DNA har introducerats. Den nya lagen stöds dock inte av Skottland och Wales utan kommer, i alla fall i nuläget, enbart gälla i England. Skottland och Wales kommer alltså också fortsättningsvis betrakta precisionsförädlade organismer som GMO.

Den vetenskapliga kommittén ACRE (Advisory Committee on Releases to the Environment) gjorde innan lagförslaget lades fram en oberoende utredning där man kom fram till att precisionsförädlade organismer inte medför högre risk för hälsa och miljö än traditionellt förädlade. Samma slutsats presenterades också i EU-kommissionens studie om nya genomiska tekniker 2021 där genomredigeringstekniker som CRISPR/Cas9 ingick.

Vad är syftet med den nya lagen?

Anledningen till att Storbritanniens regering efter brexit raskt lade fram förslaget till den här lagen är att man vill ha en reglering som är mer vetenskapligt grundad och proportionerlig till den risk som kan föreligga, än vad man anser att EU:s GMO-lagstiftning är.

Det finns en stor potential i att underlätta användningen av precisionsförädling i utvecklingen av grödor för ökad livsmedelssäkerhet. I Storbritannien bedrivs också mycket framgångsrik forskning och utveckling inom förädling och avel på grödor och djur inom jordbruket. Ett mål med lagen är därför att säkra att England blir världsledande på innovationer inom området. Redan idag har tekniken använts för att till exempel minska nivåerna av asparagin i vete och därmed risken för att skadlig akrylamid bildas vid tillagning. Det här precisionsförädlade vetet försöksodlades sommaren 2022. Ett annat exempel är att ge sockerbetor resistens mot ett besvärligt virus som man idag behöver använda stora mängder bekämpningsmedel för att kontrollera, och ett tredje är tomater med höga halter av D-vitamin. Även de precisionsförädlade tomaterna försöksodlades 2022.

Att skilja ut precisionsförädlade organismer från GMO-lagstiftningen kan också underlätta handel med andra länder som har en liknande lagstiftning, till exempel Argentina, Brasilien, Kanada, USA och Japan. Även EU håller på att se över GMO-lagstiftningen för att anpassa den till nya genomiska tekniker. EU-kommissionen förväntas lägga fram ett lagförslag i juni.

Vad innebär den nya lagen?

Den nya lagen är ett ramverk under vilket precisionsförädlade organismer kommer att ges ett separat spår. Den nya lagen betyder inte att precisionsförädlade organismer helt kommer att undantas och behandlas som traditionellt förädlade. Snarare ger den en struktur för hur precisionsförädlade organismer ska kunna regleras separat från GMO.

Lagen omfattar både växter, vilka specificeras som allt från alger till grödor, och djur (inte människor). Implementeringen av lagen kommer dock i ett första steg att enbart omfatta växter. För att också hantera precisionsförädlade djur behöver ett tydligt regelverk som tillvaratar djurens välfärd först vara på plats, och det väntas hända i ett andra steg.

Lagen specificerar att den som vill släppa ut en precisionsförädlad organism i miljön måste anmäla det till ansvarigt departement, Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs). Ett anmälningssystem för att få göra det i forskningssyfte finns redan på plats. För att släppa ut en precisionsförädlad organism på marknaden krävs enligt den nya lagen en ansökan för att få kalla en organism för precisionsförädlad. Ansökan ska utvärderas av en rådgivande kommitté och ett godkännande krävs. Alla precisionsförädlade organismer ska sedan föras in i ett register som ska vara öppet tillgängligt. En utvärdering av potentiella risker för miljön vid ett utsläppande ska också göras. Ett ramverk för återtagande av ett godkännande och för hur kontroll ska ske, samt hur den som bryter mot regelverket ska straffas finns också på plats.

När det gäller precisionsförädlade organismer som ska användas för livsmedel och djurfoder specificerar lagen att föreskrifter får innehålla bestämmelser om hur utvärdering av risker för negativ påverkan på människors och djurs hälsa och på miljön ska se. Vidare kan föreskrifter innehålla krav på spårbarhet från produktion, bearbetning via distribution ställas och ett särskilt register för den typen av produkter. Det här ska hanteras av Food Standards Agency.

Nu krävs alltså en hel del ytterligare lagstiftning för att den nya lagen ska kunna börja tillämpas. Man räknar med att det kan ta ett par år för regelverk och föreskrifter att komma på plats. I England ser man att den nya lagen kommer att möjliggöra kommersiell odling av precisionsförädlade grödor och försäljning av precisionsförädlad mat inom en snar framtid.

/Annelie Carlsbecker 2023-03-30

Källor

1. Genetic Technology (Precision Breeding) Act 2023 (legislation.gov.uk)

2. Genetic Technology Act key tool for UK food security. GOV.UK https://www.gov.uk/government/news/genetic-technology-act-key-tool-for-uk-food-security

3. Factsheet Genetic Technology (parliament.uk)