Inga signaler från kommissionen om vilka tekniker som leder till en reglerad GMO

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Den EU-gemensamma lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer är teknikbaserad och definitionerna i direktiven är över 25 år gamla. Under de senaste 25 åren har utvecklingen inom det gentekniska området gått mycket snabbt och nya tekniker har utvecklats. Det har lett till att det i dagsläget är oklart om vissa tekniker leder till en genetiskt modifierad organism som ska regleras eller inte.

EU-kommissionen har vid flera tillfällen under de senaste åren meddelat de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att de kommer att presentera förslag till riktlinjer när det gäller bedömningen av nya tekniker. Något sådant har ännu inte presenterats. Det har lett till att flera medlemsstater gjort sina egna bedömningar. Exempelvis har företaget Cibus frågat behöriga myndigheter i flera medlemsstater om de behöver tillstånd enligt GMO-lagstiftningen för att bedriva fältförsök med en raps som utvecklats med hjälp av tekniken ODM (oligonucleotide-dependent mutagenesis). Företaget kallar tekniken Rapid Trait Development System (RTDS). Minst fem medlemsstater, inklusive Sverige har meddelat företaget att de inte behöver något tillstånd eftersom de bedömde att rapsen inte omfattas av GMO-lagstiftningen. Den behöriga myndigheten i Sverige, Jordbruksverket, har fått samma fråga från två universitet. Frågan gällde backtrav som tagits fram med hjälp av CRISPR/Cas9. Jordbruksverkets bedömning var att de plantor som inte bär på något främmande DNA inte omfattas av lagstiftningen.

Marie Nyman

Källa: Jordbruksverket. Svar om ny teknik ger GMO eller inte, 2015. https://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2015/svaromnyvaxtforadlingsteknikgergmoellerej.5.3eaa64c21510f7c86771c715.html