Eukaryot

En organism vars kromosomer omsluts av ett kärnmembran. Till eukaryoter hör djur, växter, svampar och protister. Ordet härstammar från grekiskans eu=äkta och karyon=kärna.