Genteknikens utveckling 2018

Gentekniknämnden ska varje år lämna en rapport till regeringen som beskriver utvecklingen inom genteknikområdet under det senaste räkenskapsåret. Referaten i rapporten bygger till största delen på naturvetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning.

Ett axplock ur rapporten

  • Under sommaren presenterade EU-domstolen sin tolkning av termen mutagenes i den lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer. Enligt domslutet ska en organism som tagits fram med hjälp av till exempel gensaxen CRISPR/Cas9 regleras som en genetiskt modifierad organism. Detta även om organismen inte innehåller något nytt DNA.
  • Vid ett vetenskapligt möte i november hävdade en kinesisk forskare att han med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 inaktiverat en gen i embryon och att tvillingar fötts. Det ledde till massiv kritik och i januari 2019 avskedades forskaren. Studien har inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift.
  • Företaget Calyxt planerar att under 2019 marknadsintroducera en sojaböna med förändrad fettsyrasammansättning. Det blir då troligtvis den första gröda som kommer ut på marknaden där förädlingen skett med hjälp av en gensax.
  • Forskare har med hjälp av CRISPR/Cas9 avlat fram grisar med motståndskraft mot världens kostsammaste infektionssjukdom hos gris. Det rör sig om PRRS, en virussjukdom som orsakar djuren lidande och klassas som en av de allvarligaste grissjukdomarna av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation.
  • Inom EU har två immunterapier för behandling av cancer, en genterapibehandling av en ögonsjukdom och det första så kallade RNAi-läkemedlet marknadsgodkänts.
  • Gendrivare har för första gången testats på däggdjur. Experimentet var inte fullt ut lyckat och forskarna menar att det är långt kvar innan gendrivare skulle kunna användas för att till exempel reducera råttpopulationer. Med en gendrivare i arvsmassan har forskare i laboratorium fått populationer av malariamyggor att kollapsa.
  • Forskare har effektiviserat fotosyntesen och på så sätt tagit fram växter som ger 40 procent högre skörd.
  • GMO90+ är det tredje forskningsprojektet som, i kölvattnet av en uppmärksammad råttstudie 2012, publicerat sina resultat. Liksom i de två tidigare studierna har inga negativa effekter på gnagare som utfodrats med genetiskt modifierad majs kunnat påvisas.

Läs hela rapporten:

Genteknikens utveckling 2018