Insektsgener ger insektsresistenta grödor

Växter, djur och människor har alla ett liknande maskineri för att stänga av gener, en process som kallas RNA-interferens (RNAi) och som bygger på dubbelsträngat RNA (dsRNA).

Denna process har man nu utnyttjat för att producera insektsresistenta grödor. För att identifiera insektsgener av potentiellt intresse matade man larver av majsrotbaggen Diabrotica virgifera med dsRNA från dess egna gener.

Av de totalt 290 dsRNA som testades, gav 14 positivt resultat i form av ökad dödlighet vid låga koncentrationer. När dsRNA från Diabrotica testades på andra skalbaggsarter visade det sig att dödligheten minskade i takt med att homologin (likheten) mellan Diabrotica-genen och den motsvarande genen i den testade insekten minskade. Man kunde vidare konstatera att det skydd mot Diabrotica som erhölls när ett av dessa dsRNA uttrycktes i majs var jämförbart med de insektsresistenta grödorna som bygger på Bt-toxin.  

Samma strategi har använts av en kinesisk forskargrupp. Den insektsgen man i dessa försök stängde av producerar enzymet cytokrom P450 monooxygenas. Logiken bakom detta val är följande. Bomull producerar sitt eget insektsgift i form av ämnet gossypol. Cytokromet induceras av gossypol och tycks neutralisera det. Om cytokromgenen stängs av utsätts Helioverpa armigera, en skadeinsekt på bomull, för bomullens insekticid med full kraft.

Man har ännu inte testat detta system i bomull, men visat att en reduktion av proteinproduktionen från insektens cytokromgen, via dsRNA, hämmar tillväxten hos H. armigera. En fördel med att använda sig av denna teknik är, enligt forskarna, att resistensegenskapen kan designas specifikt mot en art.


Marie Nyman
Källor:Nature Biotechnology 25:1322 (2007); Nature Biotechnology 25:1231 (2007); Nature Biotechnology 25:1307 (2007)

 
Majsrotbagge

Diabrotica virigifera

Genteknikens utveckling 2016

Ny rapport! Vad har hänt inom genteknisk forskning under 2016? Läs nämndens sammanställning över publicerade forskningsrön inom genteknisk forskning, sammanfattad på populärvetenskaplig svenska.

Publ. 2017-03-03

Läs mer »

Rapport

Hur miljöbalkens regler påverkar forskning och utveckling (2016)

Läs mer »

Yttranden

Nämnden har yttrat sig i  ärenden över genmodifierad majs och sojaböna, se dnr 016, 017 och 020/2017.

Läs mer »

Protokoll

Från sammanträdet den 15 februari 2017.

Läs mer »