Den första genetiskt modifierade växten fyller 30 år

I naturen genmodifierar bakterien Agrobacterium växter och skaffar sig därigenom ett eget skafferi. I lab används bakterien för att föra över gener till olika växtslag. Illustration: Gunilla Elam.

Den första organism som genetiskt modifierades var bakterien E.coli. Resultaten publicerades 1973. Sju år senare, 1980, lyckades forskare för första gången modifiera en mus. I maj 1983 publicerades så den första vetenskapliga artikeln som beskrev hur man kan genetiskt modifiera en växt. Samma år publicerades ytterligare tre artiklar som visade att det var möjligt.

Historien började för över 100 år sedan då växtpatologerna Erwin Smith och Charles Townsend publicerade en artikel där de drog slutsatsen att det är en bakterie (Agrobacterium tumefasciens) som orsakar krongallsjuka. Krongallsjuka yttrar sig som tumörartade utväxter på vissa växter.

I slutet av 1940-talet visade forskaren Armin Braun att krongallen fortsatte att växa även om bakterierna avlägsnades. Han föreslog också att det var DNA som inducerade tumörtillväxten. Senare visade franska forskare att krongallvävnaden innehöll ovanliga ämnen (opiner) som normalt inte finns I växter. De visade också att vilken opin det rörde sig om beror på vilken stam av bakterien som orsakat krongallsjukan och inte på vilken växt som infekterats.

1974 rapporterade belgiska forskare att de stammar av Agrobacterium som orsakar krongallsjukan innehöll en stor plasmid (cirkulärt DNA) och att de som inte hade förmåga att infektera växter saknade denna plasmid. Detta indikerade att plasmiden hade något med saken att göra. Mellan 1974 och 1975 visade den belgiska forskargruppen och forskare från USA att det verkligen var plasmiden som orsakade tumörtillväxten. Den fick namnet Ti-plamid (Tumör-Inducerande plasmid).

Några år senare visade forskare att bakterien för över en bit av Ti-plasmiden (T-DNA) till växten. Detta T-DNA integreras i växtens arvsmassa. Det DNA bakterien modifierar växten med innehåller dels gener för växthormoner vilket resulterar i tumörtillväxt, dels gener för produktion av opiner. Opiner ger näring till bakterierna, så man kan säga att de genom att genmodifiera växten skaffar sig ett eget skafferi.

Därefter var steget inte långt till att forskare kunde byta ut bakteriens T-DNA mot en gen av intresse och låta Agrobacterium föra över genen till en växt.

Marie Nyman