Drivkrafter för lokalbefolkningen att delta i forskningsprojekt

Target Malaria är ett icke-vinstdrivande forskningskonsortium vars mål är att utveckla och dela med sig av tekniker för att kontrollera malaria. I konsortiet ingår bland annat forskare, riskbedömningsexperter och experter på lagstiftning. De finns också en kommitté som ska ge råd i etiska frågor. Konsortiet arbetar i Burkina Faso, Uganda och Mali. Forskarna inom konsortiet arbetar bland annat med genetiskt modifierade malariamyggor och myggor som bär på en gendrivare så att de gener myggorna modifierats med sprider sig snabbt i en myggpopulation. De arbetar också med mer grundläggande forskning. En viktig del av arbetet är att engagera lokalbefolkningen. Under året publicerades en vetenskaplig artikel där forskare undersökt vilka drivkrafter som gör att befolkningen engagerar sig i försöken att på olika sätt kontrollera malaria. Undersökningen genomfördes i byn Bana i Burkina Faso där Target malaria arbetat sedan 2012. Den främsta anledningen till att delta i forskningsaktiviteterna var en önskan om ett bättre skydd mot myggbett och malaria för sig själva och sina familjer. En annan viktig drivkraft var att kunna bidra till en bättre framtid utan malaria. Särskilt unga människor som hjälpte till att samla in myggor angav att anledningen till att de deltog var för att skaffa sig ny kunskap om myggor och malariaöverföring. I vissa fall kunde den nya kunskapen översättas till beteenden bland människor som kan begränsa exponeringen för myggor. Ytterligare argument var den finansiella kompensationen för att delta i projektet och byns image både på nationell och internationell nivå.

Marie Nyman

Källa: Barry et al, Motivations and expectations driving community participation in entomological research projects: Target Malaria as a case study in Bana, Western Burkina Faso. Malaria Journal, (2020).