Förslag till ny lagstiftning som ger enskilda medlemsstater möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder

Inom EU finns bland annat Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder. När den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) lämnat ett positivt yttrande om en ansökan om marknadsgodkännande av en viss genmodifierad gröda skriver kommissionen ett förslag till beslut. Därefter sker en omröstning bland medlemsstaterna i ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa. Om omröstningen inte leder till någon kvalificerad majoritet för vare sig ja eller nej sker en ny omröstning bland medlemsstaterna i omprövningskommittén (tidigare rådet). Lyckas man inte heller där nå kvalificerad majoritet kan kommissionen ta beslut.

Sedan förordningen trädde i kraft har en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna aldrig varit för eller emot ett utkast till kommissionens beslut om godkännande. Det har blivit en norm att åter hänvisa ärendet till kommissionen för beslut.

Den 2 april 2015 trädde en ny EU-lagstiftning i kraft. Den ger medlemsstaterna möjlighet att förbjuda eller begränsa odling av genmodifierade grödor inom sitt lands territorium. Den 22 april presenterade EU-kommissionen ett liknande förslag som gäller användning av genmodifierade grödor som livsmedel och foder. Enligt förslaget ska medlemsstaterna få anta bestämmelser som begränsar eller förbjuder användningen av livsmedel och foder som består av, innehåller eller framställts från genetiskt modifierade organismer och som godkänts enligt förordningen.

Marie Nyman

Källor: Review of the decision-making process on GMOs in the EU: Questions and Answers: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_en.htm

More freedom for Member States to decide on the GMOs use for food & feed: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4777_en.htm