Godkända genterapier

Innan en genterapi godkänns måste den bevisats vara säker och ge en positiv behandlingseffekt. Inom EU är det EU-kommissionen som ger ett godkännande. Varje EU-land gör sedan en hälsoekonomisk avvägning ifall genterapin ska användas eller inte.

EU-godkända behandlingar med genetiskt modifierade celler

SjukdomProduktÅr för godkännande
Hyperlipoproteinemi typ 1 Glybera*2012
Metastaserat melanomImlygic**2015
Svår kombinerad immunbrist
(SCID-ADA)
Strimvelis2016
Akut lymfatisk leukemi (blodcancer) och storcelligt B‑cellslymfom (cancer i lymfsystemet)Kymriah***2018
Hereditär retinal dystrofi (ärftlig blindhet)Luxturna2018
Diffust storcelligt B-cellslymfom (cancer i lymfsystemet)Yescarta***2018
Beta-thalassemia (hemoglobinsjukdom)Zynteglo2019
Spinal muskelatrofiZolgensma2020
Metakromatisk leukodystrofi (ämnesomsättningssjukdom)Libmeldy2020
Mantelcelllymfom (cancer i lymfsystemet)Tecartus***2020
Multipelt myelom (cancer i benmärgen)Abecma***2021
Cerebral adrenoleukodystrofi (hjärnsjukdom)Skysona2021
Hodkins lymfom (cancer i lymfsystemet)Breyanzi***2022
Hemofili A (blödarsjuka)Roctavian 2022
* drogs tillbaka på grund av minskad efterfrågan
** modifierat virus *** CAR-T-cellterapi

Ingen CRISPR-baserad genterapi är godkänd

Med gensaxen CRISPR/Cas9 är det möjligt att med hög precision korrigera mutationer istället för att föra in en ny gen. Ännu finns inga CRISPR-baserade genterapier på marknaden men en handfull har nått klinisk prövning i USA och Kina som är världsledande inom genomredigering. De inkluderar genterapier för behandling mot hemoglobinsjukdomar, ärftlig blindhet, HIV och olika typer av cancer.

Här kan du läsa om den kliniska prövning som kommit längst och som för första gången visar att en CRISPR-baserad genterapi är säker och ger positiv behandlingseffekt.

Hälsoekonomisk utvärdering av genterapier

När en genterapi godkänts i EU så görs i regel en bedömning i Sverige ifall regionerna bör använda den nya behandlingen eller inte. Rekommendationerna lämnas av rådet för nya terapier (NT-rådet) i nära samarbete med Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket. NT-rådet består av experter från Sveriges alla regioner. Rådet ska säkerställa en rättvis, jämlik och ändamålsenlig användning av läkemedel så att gemensamma resurser nyttjas på bästa sätt. Bedömningen baseras på den etiska plattformen (principer som beslutats av Sveriges riksdag) och en hälsoekonomisk värdering av läkemedlet. I en hälsoekonomisk värdering vägs kostnaden för läkemedlet mot samhällets vilja att betala för det.

En schematisk bild som visar processen från en genterapis utveckling tills den når patienterna.

En genterapis väg från forskningslaboratoriet till patienter på svenska sjukhus.

Två genterapier, Yescarta och Kymirah, som båda är CAR-T-cellterapier för behandling av cancer, rekommenderas av NT-rådet. För tre andra genterapier rekommenderas användning med vissa restriktioner, som att annan befintlig behandling inte fungerat för patienten. Eftersom genterapier är en relativt ny företeelse är långtidseffekterna svåra att förutse, och det är därmed även svårt att väga nyttan mot kostnaden. Avsikten med flera genterapier där en terapeutisk gen förs in i patientens celler, är att bota sjukdomen vid ett enda behandlingstillfälle. Genterapier har därför potential att minska sjukvårdskostnader över tid eftersom en patient som fått genterapi inte förmodas behöva vård och annan behandling för sjukdomen under resten av livet.

Genterapier är dyra!

Den allra största utmaningen för regionerna är att genterapier är oerhört dyra. En dos med Zolgesma eller Zynteglo, som båda baseras på genetiskt modifierade celler, kostar mellan 17–20 miljoner kronor, vilket är en betydande summa i regionernas årsbudget. Genterapier som baseras på oligonukleotider är mindre kostsamma per dos, med de ges å andra sidan vid flera tillfällen. Spinraza beräknas till exempel kosta 4,8 miljoner under första behandlingsåret och sedan 2,4 miljoner årligen under resten av patientens liv.

Bild på en spargris ståendes på sedlar och med en spruta lutat mot sig.

De CAR-T-cellterapier som rekommenderas av NT-rådet är lite billigare och kostar mellan 3,2 och 3,5 miljoner kronor per dos. Det förs diskussioner om alternativa sätt att betala för genterapier, till exempel med avbetalningsplaner, flexibla budgetar, en särskild pott för genterapier eller så kallad riskdelningsbetalning då hela eller delar av betalningen görs först när läkemedlet visat sig fungera. Den senare modellen används i olika form av Storbritannien, Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike för Yescarta och Kymirah.

SjukdomProduktRekommenderas eller ej av NT-rådet?
Storcelligt B-cellslymfom hos vuxnaKymirahNej, eftersom behandlingseffekten anses svårbedömd
Akut lymfatisk leukemi hos barn och ungaKymirahJa
Hereditär retinal dystrofi (ärftlig blindhet)LuxturnaJa
Diffust storcelligt B-cellslymfomYescartaJa
Beta-thalassemia (hemoglobinsjukdom)Zynteglo Nej, sjukdomens svårighetsgrad bedöms som måttlig och kostnaden mycket hög i förhållande till nyttan
Spinal muskeldystrofi (SMA)ZolgensmaJa, för små barn med typ 1 SMA och viss genetik
Familjär kylomikronemiWaylivraNej, den kliniska nyttan anses svårbedömd
Svår kombinerad immunbrist
(SCID-ADA)
Strimvelisunder utredning
MantelcellsymfomTecartusJa
Multipelt myelomAbecma under utredning
Hodkins lymfomBreyanzi under utredning
Metakromatisk leukodystrofi Libmeldy under utredning
Hemofili A (blödarsjuka)Roctavian under utredning

Uppdaterad sida oktober 2022.

Referenser

Visa referenslista Dölj referenslista