Genetiskt modifierad bomull och sterila insekter utrotar bomullsmalen

Bild på larv av bomullsmal, Pectinophora gossypiella. Foto: Scott Bauer, USDA.
Larv av bomullsmal, Pectinophora gossypiella. Foto: Scott Bauer, USDA.

Under det senaste århundrandet har en invasiv bomullsmal orsakat stora skador på bomullsodlingarna i sydvästra USA och norra Mexiko. Bomullsmalen härstammar från Australasien och det är malens larver som orsakar skador på bomullen.

Under 1996 började genetiskt modifierad så kallad Bt-bomull odlas. Inom några år hade populationerna av bomullsmalar minskat radikalt. Bt-bomullen producerar ett ämne som är giftigt för visa arter av insekter och när larverna äter av bomullen dör i princip 100 procent av dem. Det finns dock alltid en risk att vissa individer av skadegöraren bär på en mutation som gör att de inte påverkas av det ämne bomullen producerar. De okänsliga insekterna överlever och fortplantar sig och bomullsmalen blir åter ett problem för bomullsodlarna.

I ett försök att helt utrota bomullsmalen kombinerade forskare odling av Bt-bomull med en klassisk bekämpningsstrategi, att släppa ut sterila insekter. Under flera år släpptes miljarder sterila bomullsmalar ut från flygplan. Idag är den invasiva bomullsmalen utrotat i USA och norra Mexiko och enligt forskarna är det just kombinationen av sterila bomullsmalar och odling av Bt-bomull som gjort det möjligt. Att bomullsmalen utrotats har bland annat bidragit till att användningen av bekämpningsmedel i bomullsodlingarna i Arizona kunnat minska 82 procent.

Marie Nyman

Källa: Transgenic cotton and sterile insect releases synergize eradication of pink bollworm a century after it invaded the United States. PNAS(2020). e2019115118