Genmodifierade immunceller slår ut virusinfektioner

Sedan vacciner börjat användas som medicinsk åtgärd har antalet människor som dör av smittsamma sjukdomar minskat radikalt. Ett vaccin består ofta av en ofarlig version av ett virus, och stimulerar kroppens eget immunförsvar att bygga upp ett skydd. Vid framtida infektioner av samma virus är immunförsvaret förberett med specifika antikroppar.

Trots stora forskningsinsatser saknas fortfarande vaccin mot en rad farliga virusinfektioner. Ett sådant exempel är respiratoriskt syncytialvirus (även kallat RS-virus) som orsakar luftvägsinfektioner. Hos vuxna ger RS-viruset bara milda förkylningsliknande symptom men för små barn och för personer med nedsatt immunförsvar kan samma virus vara dödligt.

I en studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Immunology, presenterar en grupp forskare ett möjligt alternativ till vaccin mot RS-virus. Metoden de utvecklat bygger på att genetiskt modifiera immunceller (så kallade B-lymfocyter) till att producera just den antikropp som känner igen RS-viruset.

I ett första steg används gensaxen CRISPR/Cas9 för att klippa upp DNA-strängen i B-lymfocyter på ett specifikt ställe i arvsmassan där gener som kodar för antikroppar finns. Med hjälp av en ofarlig virusvektor fördes sedan den nya genen in i cellernas arvsmassa. Därefter injicerades möss med de modifierade cellerna och infekterades med RS-virus.

Efter fem dagar kunde forskarna se att de möss som fått modifierade celler själva nästan helt utplånat infektionen. Möss utan modifierade celler hade däremot fullt med RS-virus i lungorna. Forskarna kunde på så vis dra slutsatsen att de modifierade cellernas nu kunde tillverka antikroppar mot RS-viruset. Samma procedur upprepades för ytterligare tre sorters virus med tillhörande antikroppar med samma resultat.

Den aktuella studien visar hur celler kan modifieras till att producera specifika antikroppar. Metoden kan bli viktig som ett alternativ till vaccin men också för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar där upprepad tillförsel av antikroppar idag är en vanlig terapiform. Om antikroppar istället kan tillverkas kontinuerligt av modifierade celler som transplanterats till patienten skulle behandlingen istället kunna utföras vid ett tillfälle och ge en långvarig effekt.

/Mia Olsson

Källa: B cells engineered to express pathogen-specific antibodies protect against infection. Science Immunology May 17th 2019.