Genmodifierade svampar i kampen mot malaria

Bild på malariamyggan Anopheles stephensi
Malariamyggan Anopheles stephensi. Foto: James Gathany, Centers for Disease Control and Prevention.

Enligt Världshälsoorganisationens rapport Malaria Report 2018 dör över 400 000 människor varje år till följd av malaria. Barn under fem år är särskilt utsatta, ett barn dör varannan minut av malaria.

Det vanligaste sättet att kontrollera de myggor som sprider sjukdomen är att impregnera myggnäten över sängarna med insektsbekämpningsmedel och att spreja väggar och tak med bekämpningsmedel. På sina håll har dock myggorna börjat utveckla resistens mot de bekämpningsmedel som använts, vilket i slutänden gör medlen verkningslösa.

En strategi som testats i bland annat Tanzania är att applicera sporer av Mertarhizium-svampar i bostäder. Mertarhizium-svampar är så kallade entomopatogena svampar, vilket innebär att de orsakar sjukdom hos insekter. Problemet är att svampen dödar myggorna alltför långsamt.

Forskare från Burkina Faso och USA har nu testat att genetiskt modifiera svamparna i syfte att snabbare bli av med myggorna. De använde sig av en variant av svampen som bara infekterar myggor. Genen de modifierade svampen med producerar ett myggift, men det är först när svampen tagit sig in i myggans kropp som giftet börjar produceras.

Strategin testades i något forskarna kallar MosquitoSpheres, ett område i miljön som innehöll flera rum och som täckts med myggnät. Svamparna fästes med sesamolja på ett svart bomullakan vilket forskarna menar är ett relativt billigt och enkelt sätt att kontrollera de myggor som sprider sjukdom.

Resultaten visade att de genmodifierade svamparna var betydligt effektivare på att döda myggorna jämfört med de omodifierade.

Marie Nyman
Källa: Transgenic Metarhizium rapidly kills mosquitos in a malaria endemic region of Burkina Faso. Lovett et al, Science, 2019; 364 (6443): 894-897.