Genomredigerade grödor ska regleras som GMO enligt EU-domstolen

I oktober 2016 begärde Frankrikes högsta förvaltningsdomstol ett förhandsavgörande av EU-domstolen som gällde termen mutagenes i den lagstiftning som reglerar genetiskt modifierade organismer. Idag presenterade EU-domstolen sin dom.

Enligt direktiv 2001/18 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön leder mutagenes till en genetiskt modifierad organism, men undantas reglering.

Domstolen menar i sitt yttrande att det bara är växter som tagits fram med tekniker som fanns när direktivet trädde i kraft som undantas, det vill säga växter som tagits fram genom att utsätta växtmaterial för strålning eller mutagena ämnen. Växter som förädlats med hjälp av till exempel genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9 ska alltså regleras som en GMO.

Den största skillnaden mellan traditionella tekniker som strålning  och CRISPR/Cas9 är att man med den sistnämnda kan introduceras enstaka, riktade förändringar i arvsmassan, medan man med de äldre teknikerna får mutationer över hela arvsmassan som man  inte på förhand kan bestämma var de ska ske.

Källa: Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 111/18 Luxembourg, 25 July 2018.