Ingen kvalificerad majoritet trots direktiv om medlemsstaternas självbestämmande när det gäller odling av genetiskt modifierade grödor

EU-kommissionen
EU-kommissionen

Sedan den förordning som reglerar genetiskt modifierade livsmedel och foder trädde i kraft 2003 har en kvalificerad majoritet av medlemsstaterna aldrig varit varken för eller emot ett utkast till kommissionens beslut om godkännande. När det gäller odling finns en majs godkänd. Den godkändes 1998.

För att försöka lösa problemen i godkännandeprocessen när det gäller odling infördes ett nytt direktiv 2015. Direktivet ger medlemsstaterna möjlighet att förbjuda eller begränsa odling av genetiskt modifierade grödor inom sitt territorium.

I direktivet finns övergångsbestämmelser. Dessa bestämmelser innebär att medlemstaterna fram till den 3 oktober 2015 hade möjlighet att kräva att bli undantagna från de ansökningar som redan lämnats in. Sjutton medlemsstater krävde att hela territoriet skulle undantas ansökningarna. Från Belgien ställdes krav på att Vallonien skulle undantas och från Storbritannien, Wales, Skottland och Irland.

I januari 2017 röstade medlemsstaterna för första gången sedan lagstiftningen trädde i kraft om tre ansökningar om odling. En av ansökningarna gällde omgodkännande av den insektsresistenta majsen MON810. De två andra ansökningar gällde majsen 1507 och majsen Bt11. Ansökningar om marknadsgodkännande av de två sistnämnda lämnades in 2001 respektive 2003.

Omröstningarna ledde inte i något fall till kvalificerad majoritet, vilket är en indikation på att det nya direktivet inte fungerar som det var tänkt. Av de 17 länder som krävt och blivit undantagna från dessa ansökningar röstade 11 nej, två ja och fyra länder avstod.

Marie Nyman