Kommissionens vetenskapliga rådgivare rekommenderar att GMO-lagstiftningen revideras

Bild på EU-domstolen
EU-domstolen.

I sitt domslut från juli i år jämställde EU-domstolen växter som tagits fram med riktade mutationer med genetiskt modifierade organismer.

I lagstiftningen anses mutagenes leda till en genetiskt modifierad organism, men undantas reglering. EU-domstolen menade att det bara var växter som tagits fram med äldre tekniker där mutagena ämnen eller strålning används som undantas. Växter som tagits fram med modernare tekniker som till exempel genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9, populärt kallad gensax, ska enligt domstolen regleras som en genetiskt modifierad organism.

Nu har EU-kommissionens grupp av ledande vetenskapliga rådgivare publicerat ett yttrande i frågan.

Gruppen skriver bland annat att domslutet kan förväntas få konsekvenser för både konsumenter och lantbrukare. Det kan också få konsekvenser för den internationella handeln och samarbete med utvecklingsländer och det är mycket troligt att det även påverkar forskning och utveckling inom EU.

De menar vidare att det blir svårt och betungande, särskilt för små och medelstora företag, att få en växt som tagits fram med hjälp av en gensax marknadsgodkänd inom EU. Kostnaderna är höga och godkännandeprocessen mycket lång.

Det kommer också, enligt de vetenskapliga rådgivarna, att bli svårt att tillämpa EU:s märknings-och spårbarhetslagstiftning. Det faktum att genomredigeringstekniker kan introducera mutationer som inte går att skilja från spontana mutationer eller mutationer som skapats med de äldre teknikerna får konsekvenser när det gäller detektion och kvantifiering.

Kommissionens vetenskapliga rådgivare skriver i sitt yttrande att det är nödvändigt att revidera nuvarande GMO-lagstiftning så att den blir tydlig, faktabaserad, möjlig att implementera och tillräckligt flexibel för att kunna hantera framtida vetenskapliga framsteg inom området.

De rekommenderar att lagstiftningen revideras så att den återspeglar nuvarande kunskap och vetenskapliga bevis, speciellt när det gäller genomredigering och etablerade tekniker för genetisk modifiering.

Källa
A Scientific Perspective on the Regulatory Status of Products Derived from Gene Editing and the Implication for the GMO Directive. European Commission Group of Chief Scientific Advisors, November 2018.