Konventionell och genmodifierad majs påverkan på ängsskinnbaggar

Majsfält
Majs, Zea mays

I Europa odlas majs som genmodifierats för att motstå angrepp från bland annat majsmott. En annan skadegörare på majs, majsrotbaggen introducerades till Europa från USA för cirka 15 år sedan. Denna insekt tillhör ordningen skalbaggar och kommersiella sorter som är resistenta mot majsrotbaggen finns på marknaden.

Odling av insektsresistenta grödor Bt-grödor skulle kunna ha en negativ effekt på så kallade icke-målorganismer, det vill säga insekter som man inte har för avsikt att bekämpa. När det gäller odling av majs är ängsskinnbaggar en viktig sådan grupp av insekter. De är vanliga, rikligt förekommande och exponeras för de cry-proteiner som Bt-grödorna producerar. En grupp tyska forskare har nu undersökt hur majs med resistens mot majsrotbaggen och tre konventionella majssorter påverkar ängsskinnbaggar. Experimentet utfördes under tre odlingssäsonger.

Inga skillnader i mängden ängskinnbaggar kunde påvisas vid odling av den genmodifierade majsen jämfört med den konventionella. Däremot fann man skillnader i mängden insekter mellan de olika sorterna av konventionell majs, något som forskarna menar är viktigt att ha i åtanke när man gör en miljöriskbedömning.

Marie Nyman
Källa: Transgenic Research DOI 10.1007/s11248-008-9207-2 (2008)