Korngenen som ger ris högre stärkelseinnehåll och lägre metanutsläpp

Ris
Ris, Oryza

Metangas är den näst största växthusgasen efter koldioxid, och bidrar till den globala uppvärmningen. Risfält är en av de stora källorna till metanutsläpp. Det är olika mikroorganismer i risfältet som producerar metangasen. Ris är tillsammans med majs och vete en av de viktigaste grödorna i världen. Under 2013 skördades 750 miljoner ton ris i världen.141 I risförädling strävar man efter att få ris med höga stärkelsehalter.

Forskare från Sverige, USA och Kina har tillsammans tagit fram ett ris som har högre halter av stärkelse och som vid odling inte producerar lika mycket metangas som det omodifierade. Det modifierade riset har blivit uppmärksammat i media under året. Forskarna modifierade riset med en gen från korn. Det resulterade i ett ris med mer stärkelse i riskornen och strået och mindre mängd socker i rötterna jämfört med omodifierat ris. Dessutom släpptes det ut lägre halter av metan när riset odlades. Det genmodifierade riset har odlats i växthus och i fältförsök i Kina.

Aktiviteten hos korngenen ledde till en omfördelning av socker från rötterna till riskorn och strået (där sockret lagras som stärkelse). Forskarna drog slutsatsen att den mindre mängden socker i rötterna tillsammans med ett mindre läckage av socker ledde till en sämre tillgång till näring för mikroorganismerna. Det ledde i sin tur till att färre mikroorganismer kunde överleva och producera metan.

Jenny Carlsson

Su et al, Expression of barley SUSIBA2 transcription factor yields high-starch low-methane rice Nature 523(7562):602-606 (2015); Nytt genmodifierat ris – konsumenter är osäkra på GMO-mat – Nyhetsmorgon – tv4.se. tv4.se. 2015; Harris-Lovett S. GMO rice could reduce greenhouse gas