Parlamentet förkastar kommissionens förslag om ändring i GMO-lagstiftningen

Bild på Europaparlamentet i Strasbourg
Europaparlamentet, Strasbourg

Den 28 oktober förkastade Europaparlamentet EU-kommissionens förslag till ändring av förordningen om genetiskt modifierade livsmedel och foder. Förslaget skulle ge medlemsstaterna möjligheten att förbjuda eller begränsa användningen av livsmedel och foder som består av, innehåller eller framställts från GMO.

Förslaget avslogs med 577 röster mot 75 och 28 nedlagda röster.

Marie Nyman

Källa: Parlamentet förkastar förslag om nationella GMO-förbud. Europaparlamentet, pressmeddelande 2015-10-28

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/news-room/content/20151022IPR98805/html/Parlamentet-f%C3%B6rkastar-f%C3%B6rslag-om-nationella-GMO-f%C3%B6rbud