Riktade mutationer ger ris motståndskraft mot allvarlig skadegörare

BIld av risfält
Ris, Oryza.

Bakterien Xanthomonas oryzae pv oryzae är en allvarlig skadegörare på ris. Bakterien utsöndrar så kallade TALE-proteiner som binder till gener i risets arvsmassa. De risgener bakterieproteinerna binder till kallas SWEET och har till uppgift att transportera socker i risplantan.

När bakterieproteinerna binder till risets SWEET-gener ökar transporten av socker ut ur risets celler och kan användas av bakterierna som näringskälla. Man kan likna TALE-proteinerna vid nycklar som kan öppna risplantans sockerförråd. Utan socker svälter bakterien och kan inte föröka sig och orsaka sjukdom.

Med hjälp av gensaxen CRISPR/Cas9 har forskare från bland annat det internationella risforskningsinstitutet i Filippinerna ändrat i risets SWEET-gener på så sätt att bakteriens nycklar inte passar och därmed inte kan orsaka sjukdom.

Marie Nyman

Källa: Broad-spectrum resistance to bacterial blight in rice using genome editing, Oliva et al, Nature Biotechnology volume 37, pages1344–1350(2019)