Skillnaden mellan traditionell och riktad mutagenes är inte snabbhet

Bild på Europeiska unionens domstol
Europeiska unionens domstol

I sitt domslut från juli 2018 jämställde EU-domstolen växter som tagits fram med riktade mutationer med genetiskt modifierade organismer.

Enligt den EU-gemensamma GMO-lagstiftningen leder mutagenes till en genetiskt modifierad organism, men undantas reglering. EU-domstolen menade dock att det bara är växter som tagits fram med äldre tekniker där mutagena ämnen eller mutationsframkallande strålning används som undantas. Växter som tagits fram med modernare tekniker som till exempel genomredigeringstekniken CRISPR/Cas9, populärt kallad gensaxen, ska enligt domstolen regleras som en genetiskt modifierad organism.

I den svenska översättningen av domen står bland annat: ”Eftersom utvecklingen av nya metoder gör det möjligt att uppnå en snabbare förändring av genmaterialet som inte står i proportion till den förändring som kan uppnås naturligt eller slumpmässigt, mångfaldigas möjligheterna för skada i motsvarande mån till följd av oavsiktliga förändringar av genomen eller egenskaperna hos växten.” I en vetenskaplig artikel publicerad i mitten av november 2019 menar danska forskare att detta påstående är felaktigt.

Genetisk variation inom en art är en förutsättning för växtförädling. Under 1920-talet upptäckte forskare att variationen i ett förädlingsmaterial kunde mångfaldigas genom att det utsattes för strålning eller mutationsframkallande ämnen. Denna så kallade mutationsförädling var särskilt populär under 1950- och 1960-talet, inte minst i Sverige. Under 1980-talet började intresset för mutationsförädling att avta, men vid milleniumskiftet introducerades en ny metod, TILLING, och i och med det ökade intresset igen. De traditionella mutagenesmetoderna där strålning eller kemikalier används är som ett skott i mörkret. Man får slumpmässiga mutationer över hela växtens arvsmassa och tidigare var man tvungen att vänta till dess plantorna växt upp för att avgöra vilka växtmutanter som bar på intressanta egenskaper. TILLING-metoden innebär att man med hjälp av DNA-analyser på ett tidigt stadium kan välja ut intressanta mutanter. Därmed snabbades processen upp avsevärt.

Skillnaden mellan traditionell mutagenes och riktad mutagenes med till exempel CRISPR/Ca9 handlar alltså inte om hur snabbt den ena eller andra tekniker leder till en färdig sort, utan hur precis den är. Med riktade mutationer kan man på förhand bestämma var mutationen ska ske och även om mutationer i andra gener kan förekomma är de få. För traditionell mutagenes är mutationer i andra gener än de av intresse en inneboende egenskap.

Marie Nyman
Källor
Organisms obtained by mutagenesis are GMOs and are, in principle, subject to the obligations laid down by the GMO Directive. Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 111/18 Luxembourg, 25 July 2018.

Induced Genetic Variation in Crop Plants by random or targeted Mutagenesis; Convergence and Differences. Holme et al, Frontiers In Plant science, published 14 November 2019.