Skillnader i kvalitet mellan obesprutad Bt-majs och besprutad konventionell majs

Majsfält
Majs, Zea mays

Insektsresistent Bt-majs har odlats i USA sedan 1996. Till största delen rör det sig om fodermajs som förutom att användas som djurfoder bearbetas till mjöl, stärkelse och andra produkter. Nu har forskare undersökt olika aspekter vid odling av sockermajs, den typ av majs som vi människor äter i form av till exempel majskolvar. Forskarna odlade två typer av modifierad sockermajs i fem olika regioner i USA under två säsonger. Förhållandena i de olika regionerna skiljde sig åt med avseende på klimat, tryck från skadedjur och vilka jordbruksmetoder som användes. Den primära skadeinsekten i alla regioner var nattflyet Heliocoverpa zea.

Forskarna jämförde bland annat graden av insektsangrepp mellan de modifierade majsplantorna och de omodifierade. Resultaten visade att den insektsresistenta majsen klarade sig genomgående bättre än den omodifierade, även i de fall då den sistnämnda besprutades med konventionella bekämpningsmedel.

Vid skörd analyserades kolvarna enligt vissa standarder som visar hur stor procent av skörden som är säljbar. Även här klarade sig den insektsresistenta majsen generellt bättre än den omodifierade. Den största skillnaden fann man vid ett försök i trakten av New York år 2010. Då höll nära 100 procent av kolvarna från obesprutad Bt-majs så pass hög kvalitet att de gick att sälja. Motsvarande siffra för den konventionella majsen som besprutats åtta gånger med kemiska bekämpningsmedel var 18 procent.

Marie Nyman

Källa: Shelton et al, Horticultural Entomology 106:2151 (2013)